Eesti vähemusrahvuste töörühm

Lõimumise ehk integratsiooni eesmärk on kaasa aidata Eestis sidusa ja tolerantse ühiskonna kujunemisele, kus erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ning jagavad demokraatlikke väärtusi. Vähemusrahvuste töörühm tegutseb aastast 2014.

Vähemusrahvuste töörühm lähtub oma tegevuses valdkondlikust arengukavast „Lõimuv Eesti 2020“ ning EFNi arengukavast. Töörühma liikmed on erinevate rahvuskogukondade esindajad.

Eesmärgiks on innustada vähemusrahvusi tegelema oma päritolumaa pärimuskultuuriga ning luua tingimusi ja võimalusi vastastikku lugupidavaks lõimumiseks Eesti ühiskonda. Senine kogemus näitab, et eesti kultuuriruumi tundmine ning enese selle osana tunnetamine on vähene.

Töörühm kaasab vähemusrahvusi pärimuskultuuriliikumisse, korraldades pärimuslikke koolitusi eelkõige seltside ja organisatsioonide juhtidele, ühiseid tähtpäevade tähistamisi ning teisi tegevusi kõigile sihtrühmadele. Korraldatavad tegevused korraldatakse koostöös eesti seltside, erinevate kogukondade esindajatega üle Eesti, et toimuks vastastikune koostöö ja areneks üksteise kultuuriruumi tundmine.

Töökeel on eesti keel, tähtpäevadel pühadel kasutatakse ka oma emakeelt.