TUNNUSTAMINE

TUNNUSTAMINE

TEOTUGI

Eesti Folkloorinõukogu preemiaga Teotugi tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes eeskujuna innustavad teisi enda ümber pärimusega tegelema. Eesti Folkloorinõukogu preemia on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd.

Kandidaatide esitamine teotoe preemiale on avalik. Vabas vormis kirjalikud esildised peavad sisaldama ülevaadet kandidaadi senisest tegevusest ja põhjendust auhinna omistamiseks.

Vaata Teotoe preemia laureaate!


PÄRIMUSKULTUURI PREEMIA

Pärimuskultuuri preemia (PÄKU) eesmärk on tõsta esile isikuid või kooslusi, kes on panustanud valdkonna järjepidevuse hoidmisesse ja tulevastele põlvedele edasiandmisesse. Auhinnaga tunnustatakse sihipärast ja tulemuslikku loomingulist, õpetuslikku, teaduslik-populariseerivat või korralduslikku pärimuskultuurialast tegevust.

Pärimuskultuuri preemiat anti 2009-2011. aastal välja igaaastaselt. Aastast 2012 otsustati auhinda jagada vaid igal kolmandal aastal, mil kolme Balti riigi ühist suurimat pärimuspidu Baltica peetakse Eestis. Järgmine PäKu antakse välja Baltica Eesti pärimuspeol 2022. aastal.

Vaata pärimuskultuuri preemia PÄKU saajaid!

FOLKLOORIKURAATORI PREEMIA

Folkloorikuraatorid on paikkonna, kogukonna pärimuskultuuri liikumise eestvedajad, kelle tegevuse eesmärgiks on tõsta oma piirkonna elanike teadlikkust pärimuskultuurist ning soodustada sellealast tegevust.

2014. aastal algatas Eesti Folkloorinõukogu preemia jagamise vabatahtlikule folkloorikuraatorile silmapaistva tegevuse eest oma paikkonnas ning selle jätkumise tagamiseks.

Stipendium on EFNi poolseks tunnustuseks ja innustuseks kuraatorile vabatahtliku töö ja suure panuse eest folklooriliikumisse. Folkloorikuraatori stipendiumi saaja otsustatakse Eesti Folkloorinõukogu juhatuse koosolekul ja kuulutatakse välja Eesti Folkloorinõukogu üldkogul.

Vaata folkloorikuraatori preemia saajaid!


AUHINNAFOND

Nii Teotoe kui Pärimuskultuuri preemia laureaadid saavad 1000-eurose rahalise preemia. Teotoe auhinna saaja otsustab Eesti Folkloorinõukogu juhatus, Pärimuskultuuri preemia annab välja valdkonna spetsialistidest koosnev komisjon. Preemiate väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvuskultuuri Fond.