PÕHIKIRI

PÕHIKIRI

 
Kinnitatud 9. märtsil 2019 üldkoosoleku otsusega

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Folkloorinõukogu (edaspidi nimetatud “Folkloorinõukogu”), lühendatult EFN, inglise keeles Estonian Folklore Council. Folkloorinõukogu on eraõiguslik juriidiline isik ning tema asukoht on Tallinna linn, Eesti Vabariik.
1.2. Folkloorinõukogu on üle-eestiline vabatahtlik valdkondade vaheline (kultuur, haridus, teadus) folklooriliikumise katusorganisatsioon ning Kultuuriministeeriumi poolt tunnustatud (kultuuriministri käskkiri nr 55 03.03.2000) valdkondlik rahvakultuuri keskselts.
1.3. Folkloorinõukogu esindab Eesti Vabariiki Rahvusvahelises Folkloorifestivalide ja Rahvakunsti Organisatsioonide Nõukogus (Le Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionells, UNESCO konsultatiivstaatus, lühendatult CIOFF®) Eesti Rahvussektsiooni õigustes (CIOFF®i Eesti Rahvussektsioon, lühendatult CIOFF® Estonia).
1.4. Folkloorinõukogu  lähtub oma tegevuses UNESCO juhendist traditsioonilise kultuuri ja folkloori kaitse kohta (vastu võetud UNESCO Peakonverentsi 25. istungil 15. novembril 1989. aastal Pariisis).

2. TEGEVUSE EESMÄRGID
Folkloorinõukogu põhieesmärk on pärimuskultuuri väärtustamine, folklooriliikumise arendamine ning paikkondliku kultuuri eripära ja järjepidevuse hoidmine. Rahvusvahelisel tasandil sellealase koostöö korraldamine ning koordineerimine.
2.1. Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks Folkloorinõukogu:
2.1.1. kogub, korrastab, analüüsib ning levitab pärimuskultuuri alast informatsiooni;
2.1.2. nõustab pärimuse kandjaid, valdkonna eestvedajaid ja folkloorisündmuste korraldajaid;
2.1.3. korraldab ja viib läbi pärimuskultuuri alast arendus- ja koolitustegevust, võimaldades valdkonnas tegutsevate inimeste ameti-, kutse- ja erialaste teadmiste ning oskuste omandamist ja täiendamist ning isiksuse arengut;
2.1.4. arendab ja tugevdab üleriigilisi koostöövõrgustikke ning leiab uusi koostööväljundeid;
2.1.5. annab välja pärimuskultuuri spetsialisti kutset;
2.1.6. väärtustab ja tunnustab pärimuse kandjaid ja valdkonna eestvedajaid;
2.1.7. vahendab Eesti folkloorirühmi välisfestivalidele ja kutsub külalisrühmi Eestis toimuvatele folkloorifestivalidele;
2.1.8. aitab tagada folklooriliikumise jätkusuutlikkust, kaasates süsteemselt lapsi ja noori pärimuskultuurialasesse tegevusse;
2.1.9. valmistab ette ja viib läbi Rahvusvahelise Folkloorifestivali Baltica (edaspidi nimetatud folkloorifestival Baltica) Eestis.
2.2. Folkloorinõukogul on õigus luua fonde, anda välja stipendiume, toetusi ja auhindu.

3. LIIKMELISUS
3.1. Folkloorinõukogul on liikmed ja auliikmed. Folkloorinõukogul võivad olla toetajaliikmed, kelle staatus määratakse juhatuse otsusega.
3.2. Folkloorinõukogu liikmeks ja toetajaliikmeks võib olla iga juriidiline isik, vabatahtlik füüsiliste isikute ühendus või füüsiline isik, kes tunnustab Folkloorinõukogu tegevuse eesmärke ja põhikirja.
3.3. Folkloorinõukogu liikmeks astumine ei ole vanuse ega rahvusega piiratud.
3.4. Folkloorinõukogu liikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse otsusel, kirjaliku avalduse põhjal.
3.5. Folkloorinõukogu auliikme nimetus on tähtajatu ja selle omistamise otsustab üldkoosolek juhatuse ettepanekul.
3.6. Folkloorinõukogu liikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse ja tasumise korra otsustab üldkoosolek.
3.7. Folkloorinõukogu auliikmed on liikmemaksust vabastatud.
3.8. Folkloorinõukogu liikmel on õigus:
3.8.1. osa võtta üldkoosolekust;
3.8.2. valida ja olla valitud Folkloorinõukogu juhtimisorganitesse;
3.8.3. saada teavet Folkloorinõukogu tegevuse kohta;
3.8.4. teha ettepanekuid ja arupärimisi ning algatada vajaduse korral üldkogu erakorralist kokkukutsumist;
3.8.5. esitada juhatusele kirjalik avaldus liikmemaksust vabastamiseks;
3.8.6. teha ettepanekuid töörühmade loomiseks;
3.8.7. astuda kirjaliku avalduse põhjal Folkloorinõukogust välja.
3.9. Folkloorinõukogu liige on kohustatud täitma põhikirja nõudeid ja Folkloorinõukogu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid.
3.10. Folkloorinõukogu liikmelisus lõpeb:
3.10.1. liikmesorganisatsiooni tegevuse lõppemisega;
3.10.2. liikme lahkudes omal soovil kirjaliku avalduse põhjal;
3.10.3. liikme väljaarvamisega üldkoosoleku poolt juhatuse ettepanekul, kui liikme tegevus ei ole kooskõlas Folkloorinõukogu põhimõtete ja põhikirjaga või tema tegevus kahjustab Folkloorinõukogu mainet olulisel määral.
3.11. Folkloorinõukogust lahkunud või väljaarvatud liikmele liikmemaksu ei tagastata.

4. ÜLDKOOSOLEK
4.1. Folkloorinõukogu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Juriidilisi isikuid või füüsiliste isikute ühendusi esindab üldkoosolekul üks hääleõiguslik esindaja.
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Folkloorinõukogu tegevust ja juhtimist puudutavates küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või Folkloorinõukogu muu struktuuriüksuse pädevusse, kuid tema ainupädevusse kuulub:
4.2.1. põhikirja ja tegevuse eesmärkide muutmine ja kinnitamine;
4.2.2. juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
4.2.3. juhatuse liikmete valimine ja revidendi määramine;
4.2.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.5. juhatuse ettepanekul auliikme nimetamine;
4.2.6. liikmemaksu määra ning tasumise korra kehtestamine;
4.2.7. Folkloorinõukogu ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustamine.
4.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus Folkloorinõukogu liikmetele kirjaliku teate koos päevakorraga vähemalt kaks nädalat ette.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 1/4 Folkloorinõukogu liikmetest või nende poolt volitatud esindajatest.
4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Folkloorinõukogu liikmetest või nende esindajatest ja Folkloorinõukogu põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
4.7. Folkloorinõukogu erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusega või vähemalt 1/2 liikmete kirjalikul nõudmisel. Erakorraline üldkoosolek toimub hiljemalt 30 päeva jooksul pärast nõude esitamist.

5. JUHATUS
5.1. Folkloorinõukogu tegevust juhib ja seda esindab juhatus.
5.2. Juhatuse liikmete arvu alammääraks on 3 (kolm) ja ülemmääraks on 9 (üheksa) isikut.
5.3. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise korral.
5.4. Juhatuse volituste tähtaeg on kolm kalendriaastat.
5.5. Juhatuse õigused ja kohustused:
5.5.1. valib oma liikmete hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe. Esimees on ühtlasi CIOFF®i Eesti rahvusdelegaat;
5.5.2. iga juhatuse liige esindab Folkloorinõukogu kõikide tehingute tegemisel;
5.5.3. võtab vastu ja arvab välja Folkloorinõukogu liikmeid;
5.5.4. määrab toetajaliikme staatuse;
5.5.5. esitab üldkoosolekule ettepanekud auliikmete nimetamiseks;
5.5.6. vabastab liikmemaksust kirjaliku avalduse põhjal;
5.5.7. annab Folkloorinõukogu liikmetele vajalikku teavet organisatsiooni tegevuse kohta;
5.5.8. esitab majandusaasta aruande üldkoosoleku ees;
5.5.9. nimetab ametisse tegevjuhi;
5.5.10. määrab Folkloorinõukogu tegevuse põhisuunad;
5.5.11. kinnitab Folkloorinõukogu tegevuskavad ja pärimuskultuuri õppekavad;
5.5.12. kinnitab Folkloorinõukogu eelarved ja finantsaruanded;
5.5.13. moodustab Folkloorinõukogu juurde komisjone ja töörühmi vastavalt vajadustele;
5.5.14. moodustab folkloorifestivali Baltica nõukoja, kes nõustab osalejaid ja viib rühmade soovil läbi nende kategoriseerimise;
5.5.15. kinnitab EFN Koolituskeskuse põhikirja, Folkloorifestival Baltica tegevusjuhendi ja CIOFF®  Eesti Noortekoja tegevusjuhendi;
5.5.16. kinnitab Folkloorinõukogu sümboolika;
5.5.17. kinnitab Folkloorinõukogu büroo töötajate koosseisu ja ametijuhendid;
5.5.18. peab sidet valitsusasutustega;
5.5.19. lahendab erakorralisi küsimusi, mida põhikirjaga ei ole tehtud ülesandeks teistele struktuuriüksustele.
5.6. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadustele, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis.

6. MUUD STRUKTUURIÜKSUSED
6.1. Folkloorinõukogu täidesaatev struktuuriüksus on folklooribüroo, mille tegevust korraldab tegevjuht.
6.2. Tegevjuhi põhikirjalised kohustused:
6.2.1. juhib folklooribüroo igapäevast tegevust;
6.2.2. lahendab küsimusi, mida ei ole põhikirjaga antud üldkoosoleku ega juhatuse pädevusse;
6.2.3. korraldab Folkloorinõukogu raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele;
6.2.4. kasutab, käsutab ja valdab  juhatuse volitusel Folkloorinõukogu materiaalseid ja rahalisi vahendeid;
6.2.5. leiab vajadusel folklooribüroosse töötajaid ja esitab need kinnitamiseks juhatusele.
6.3. Folklooribüroo põhikirjalised kohustused:
6.3.1. koostab Folkloorinõukogu eelarve ja tegevusplaani ning esitab need kinnitamiseks juhatusele;
6.3.2. kutsub juhatuse ettepanekul kokku üldkoosoleku;
6.3.3. koostab esildisi ja aruandeid CIOFF®ile;
6.4. Folkloorinõukogu EFN Koolituskeskus (asutatud 2009) korraldab pärimuskultuuri alaseid koolitusi üle Eesti ja juhindub oma tegevuses EFNi Koolituskeskuse põhikirjast.
6.5. CIOFF® Eesti Noortekoda juhindub oma tegevuses CIOFF® Eesti Noortekoja tegevusjuhendist.
6.6. Folkloorifestival Baltica juhindub oma tegevuses Folkloorifestival Baltica tegevusjuhendist.

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
7.1. Folkloorinõukogu ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
7.2. Folkloorinõukogu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Folkloorinõukogu tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusele.