TUNNUSTAMINE

TUNNUSTAMINE

TEOTUGI

Eesti Folkloorinõukogu auhinnaga Teotugi tunnustatakse neid pärimuskultuuri kandjaid, kelle tegevus aitab mõtestada ja väärtustada pärimust kui elu loomulikku osa ning kes eeskujuna innustavad teisi enda ümber pärimusega tegelema. Eesti Folkloorinõukogu auhind on tugi pärimuskultuurialasteks tegudeks ja väärtustab juba tehtud tööd.

Kandidaatide esitamine Teotoe auhinnale on avalik. Vabas vormis kirjalikud esildised peavad sisaldama ülevaadet kandidaadi senisest tegevusest ja põhjendust auhinna omistamiseks.

Teotoe auhinna saajale on Eesti Kultuurikapital näinud ette omapoolse 1000-eurose tunnustuspreemia.

Vaata Teotoe preemia laureaate!


PÄRIMUSKULTUURI PREEMIA

Pärimuskultuuri preemia (PÄKU) eesmärk on tõsta esile isikuid või kooslusi, kes on panustanud valdkonna järjepidevuse hoidmisesse ja tulevastele põlvedele edasiandmisesse. Auhinnaga tunnustatakse sihipärast ja tulemuslikku loomingulist, õpetuslikku, teaduslik-populariseerivat või korralduslikku pärimuskultuurialast tegevust.

Pärimuskultuuri preemiat anti 2009-2011. aastal välja igaaastaselt. Aastast 2012 otsustati auhinda jagada vaid igal kolmandal aastal, mil kolme Balti riigi ühist suurimat pärimuspidu Baltica peetakse Eestis. Järgmine PäKu antakse välja Baltica Eesti pärimuspeol 2022. aastal.

PÄKUt annab välja valdkonna spetsialistidest koosnev komisjon, preemia väljaandmist toetab Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Vaata pärimuskultuuri preemia PÄKU saajaid!


FOLKLOORIKURAATORI PREEMIA

Folkloorikuraatorid on paikkonna, kogukonna pärimuskultuuri liikumise eestvedajad, kelle tegevuse eesmärgiks on tõsta oma piirkonna elanike teadlikkust pärimuskultuurist ning soodustada sellealast tegevust.

2014. aastal algatas Eesti Folkloorinõukogu preemia jagamise vabatahtlikule folkloorikuraatorile silmapaistva tegevuse eest oma paikkonnas ning selle jätkumise tagamiseks.

Stipendium on EFNi poolseks tunnustuseks ja innustuseks kuraatorile vabatahtliku töö ja suure panuse eest folklooriliikumisse. Folkloorikuraatori stipendiumi saaja otsustatakse Eesti Folkloorinõukogu juhatuse koosolekul ja kuulutatakse välja Eesti Folkloorinõukogu üldkogul.

Aasta folkloorikuraatorile on Eesti Kultuurikapital näinud ette omapoolse 1000-eurose tunnustuspreemia.

Vaata folkloorikuraatori preemia saajaid!

FOLKLOORINÕUKOGU KIITUS

Aasta tiitlitega soovib Eesti Folkloorinõukogu tõsta esile isikuid ja kooslusi, kelle tegutsemise tulemusena jagamisele eelnenud aastal on pärimus olnud nähtav, kuuldav ja kogetav ning kelle töö on olnud silmapaistev ja uusi teadmisi avav.

Kiitusele saab kandidaate esitada järgmistes kategooriates:

  • aasta folkloorirühm
  • aasta juhendaja
  • aasta uurija
  • aasta noor tegija
  • aasta koostööpartner

Aasta tiitlid kuulutatakse välja igal aastal Folkloorinõukogu üldkoosolekul.