VÄÄRTUSED

VÄÄRTUSED

 

  • Inimesed väärtustavad oma juuri ja paikkondlikke eripärasid.
  • Pärimuskultuur on ligipääsetav sõltumata inimeste rahvusest, päritolust, vanusest, rassist, erivajadustest, soost, usutunnistusest, majanduslikust, sotsiaalsest või muust seisundist.
  • Folklooriliikumises osalejad on pärimuskultuuri kandjad, mõtestajad ja tutvustajad, kelle jaoks pärimuskultuurialane loominguline ja praktiline tegevus on elu loomulik osa.
  • Lähtume säästva arengu eesmärkidest: Eesti kultuuriruumi elujõulisus, inimese heaolu, sotsiaalselt sidus ühiskond ja ökoloogiline tasakaal.
  • Valdkonnas väärtustatakse uudishimu, soovi õppida ja omandatut jagada.
  • Folklooriliikumises osalevad inimesed panustavad pärimuskultuuri valdkonda, tagades folklooriliikumise elujõulisuse.
  • Väärtustatakse ja tasustatakse valdkonnas tegutsevate inimeste ja organisatsioonide tööd.
  • Peame oluliseks tasakaalu traditsioonide hoidmise ja uuenduslikkuse vahel.
  • Väärtustame koostööd pärimuskultuuri edasikandmisel ja folklooriliikumise arendamisel.

Eesti Folkloorinõukogu arengukava 2021-2025