TULE VABATAHTLIKUKS!

TULE VABATAHTLIKUKS

Eesti Folkloorinõukogu on folklooriliikumise eestvedaja ja arendaja, kelle eesmärgiks on väärtustada pärimusel põhinevaid tegevusi, tavasid ja oskusi ning hoida nende järjepidevust. Meie tegevustesse on kaasatud hulgaliselt vabatahtlikke – nii Folkloorinõukogu juhatus, töörühmad, liikmeskond kui folkloorikuraatorid ja nendega seotud kohalikud võrgustikud toimetavad isiklikust motivatsioonist ja kogukonna heaolust lähtuvalt. Oleme jooksvalt avatud uutele vabatahtlikele, kes soovivad samuti panustada Eesti folklooriliikumisse, paikkondlike eripärade säilimisse ja suurema traditsiooniteadlikuse saavutamisse ühiskonnas.

Mida ootame vabatahtlikelt?

 • Pärimuskultuuri väärtustamist ja tahet panustada sellesse paikkondlikul või regionaalsel tasandil.
 • Head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust.
 • Kaasarääkimist võimaldavat eesti keele oskust.
 • Kõik ülejäänud oskused ja kogemused (nt korraldus-, sõnaseadmise- vm huvipõhine oskus) on sobitatavad vastavalt ülesannetele.

Eesti Folkloorinõukogu järgib oma töös vabatahtliku tegevuse head tava.

Kuidas saad panustada?

Kui soovid samuti folklooriliikumisse vabatahtlikuna Eesti Folkloorinõukogu kaudu panustada, on selleks mitu võimalust.

Folkloorikuraatorite ja kohalike pärimusvõrgustikega liitumine

Igapäevaselt tegutsevad Eesti Folkloorinõukogu juures 20+ vabatahtlikku folkloorikuraatorit ja tuumikut üle Eesti, kelle ülesanne on:

 • vahendada pärimusalast teavet;
 • hoida toimimas kohalikke pärimusvõrgustikke ja -kogukondi;
 • aidata vahendada kontakte ja teostada Folkloorinõukogul huvikaitsetööd;
 • toetada ürituste (nt Baltica eelpeod, Hakkame santima! koolitused jm seotud tegevused) korraldamist kohalikul tasandil.

Folkloorikuraatoritel on igakuised regulaarsed kohtumised ja koolitused.

Kui tunned, et tahaksid olla mõnes Eesti piirkonnas samuti vabatahtlik folkloorikuraator, kirjuta aadressil folkloorinoukogu@folkloorinoukogu.ee!

Folkloorikuraatorite ümber on koondununud oma paikkonna piires tegutsevad pärimushuvilistest koosnevad alavõrgustikud. Kohalike pärimuskogukondade mõte on:  

 • kohtuda regulaarselt ja arutleda aktuaalsetel pärimust puudutavatel teemadel; 
 • luua vajadusel ühisprojekte või toetada nõuga kohalikke algatusi; 
 • kaardistada pidevalt paikkonnas toimuvat pärimuse olukorda; 
 • anda sisendit Folkloorinõukogule, mille osas on vaja laiemat eestkõnelemist, tuge või koolitamist ning aidata kaasa huvikaitse teostamisele; 
 • leida rahvakultuuriteadlikud kandidaadid kohalikesse otsustuskogudesse; 
 • sõnastada igal aastal see, mis on parasjagu pärimuse vaates paikkonnas oluline. 

Kui soovid liituda oma paikkonnas tegutseva pärimusvõrgustikuga, võta ühendust seal tegutsevate folkloorikuraatoritega: folkloorikuraatorite kontaktid.

Töörühmadega liitumine

 • Torupilli ja rahvakandle töörühmades tegutsevad oma valdkonna spetsialistid ja huvilised, et koondada uurimata ajalugu ja luua üksikutest kildudest nende rahvapillidega seotud tervikpilt ning hoida mõlema pillimängu traditsiooni elus. Töörühmadega liitumiseks kirjuta:
  • torupilli töörühma juht Lauri Õunapuu: lauri@metsatoll.ee
 • Santimiskombestiku koostöökogu on sanditamiskogukondade häälekandja, nõustaja ja suunaja, kes muu hulgas aitab ette valmistada sanditamisteemalist sissekannet Eesti Vaimse kultuuripärandi nimistusse ja rahvusvahelist sissekannet UNESCO kultuuripärandi esindusnimekirja. Koostöökoguga liitumiseks kirjuta: info@folkloorinoukogu.ee
 • Noortekoda koondab 15-28aastaseid pärimushuvilisi noori, kelle eesmärk on omandada ja jagada teadmisi folkloorist, viia läbi pärimusalaseid päevi ja tunde laste ja noorte seas ning esindada Eesti noorte folklooriliikumist rahvusvahelisel tasandil. Noortekojaga liitumiseks kirjuta:
  • noortekoda@folkloorinoukogu.ee

Juhatusse kandideerimine

Eesti Folkloorinõukogu tegevust juhib ja esindab kuni 9-liikmeline vabatahtlikest koosnev juhatus. Juhatuse volitus kehtib kolm aastat ning uue juhatuse valib ametisse Eesti Folkloorinõukogu üldkoosolek. Loe lähemalt juhatuse ülesannete ja kandideerimise kohta põhikirjast.

Projektipõhised vabatahtlikud

Lühiajalistest lahendustest saab vabatahtlikuna kaasa lüüa Eesti Folkloorinõukogu suurprojektide korraldamisel:

 • rahvusvaheline pärimuspidu Baltica – järgmine vabatahtlike otsimise üleskutse 2026. aasta jaanuaris (ülesanded: rühmasaatjad, infotöötajad, ühismeedia reporterid, tehnikaabilised, lavamanagerid jms);
 • Hakkame santima! – järgmine vabatahtlike otsimise üleskutse 2024. aasta augustis (ülesanded: ürituste kalendrisse sisestajad, plakatite ülespanijad jms);
 • muud ettevõtmised – info selle kohta jooksvalt meie kodulehel ja ühismeedias.