Kuraatorite võrgustiku arendamine

KURAATORITE VÕRGUSTIKU ARENDAMINE

Nii Eesti Folkloorinõukogu kui pärimuskultuuri valdkonna alustala ja suurim väärtus on inimesed. Selleks, et folklooriliikumine oleks jätkusuutlik, teadmised traditsioonidest sisukamad ja pärimus ühiskonnas väärtustatud, tuleb teadlikult ja järjepidevalt inimesi ja kogukondi koolitada, suunata ning toetada. Koolitamise tulemusena sünnivad ka vald- ja kogukonna eestkõnelejad, kes suudavad selgete sõnumitega teha kuuldavaks folklooriliikumisele olulisi pidepunkte ja murekohti, ning tekib arusaamine pärimuse olulisusest ja rollist ühiskonnas. Mida tugevamad ja toimivamad on folklooriliikumise võrgustikud, seda rohkem seistakse ühiselt valdkonna huvide eest.


Selleks, et liikuda lähemale soovitud pildile, näeme vajadust:

  • suurendada EFNi kuraatorite ja võrgustiku kaasamisvõimekust ja seda süsteemselt rakendada. Selleks tuleb teadvustada ühiseid väärtuseid, arengusuundi, luua valmidus oma tegevusega toetada EFNi eesmärkide täitmist ning osaleda rohkem juhtimis- ja eestvedamise protsessides. Kaardistada kuraatorite profiil ja töötada välja neile koolitused ja jätkusuutlik motiveerimine;
  • suurendada huvikaitse võimekust. Selleks peame tõstma kuraatorite, liikmete, kogukonna ja seotud võrgustiku teadlikkust valdkonna terviklikkusest ja olulisusest;
  • kaasata väliseid eksperte kõrvalpilgu saamiseks, tegevuste ja eesmärkide analüüsimiseks ja tagasisidestamiseks.Mis projekti jooksul tehtud saab? 

Projektiga soovime luua tervikliku ja toimiva üle-eestilise folkloorikuraatorite võrgustiku, kus iga maakonna esindajal on olemas adekvaatne ülevaade enda piirkonnas toimuvast ning ta on saanud tarviliku ettevalmistuse, et folklooriliikumist suunata, edendada ning elavdada. 


Selleks: 

  • viime läbi kuraatoritega individuaalsed arenguvestlused, et selgitada välja igaühe oskused, võimalused ning vajaminevad ressursid; 
  • vormistame kuraatorite ametijuhendi valdkondlike eesmärkide elluviimiseks, et kõikides maakondades töötataks sarnastel alustel; 
  • korraldame ühiseid koolitusi, et anda teadmisi ja oskusi võrgustike juhtimisest ja kaasamismeetoditest, ning kord kuus toimuvaid virtuaalseid infotunde, et jagada üksteisega oma kogemusi, õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, anda üksteisele nõu; 
  • kaardistame hetkeolukorra iga maakonna lõikes selgitamaks välja piirkondlikud tugevused, nõrkused, olemasolevad ja puuduvad ressursid. Selline ülevaade valdkonnas hetkel puudub. Mida soovime saavutada? 

Folkloorikuraatorite võrgustiku arendamine ja sobivate inimeste kaasamine suurendab võimekust tagada olukord, kus pärimuskultuur on rohkematele huvilistele kättesaadav üle Eesti, see on elujõuline ja väärtustatud. Maakondlikud kuraatorid peavad olema motiveeritud ja tundma end olulise lülina valdkonnas, et nende hallatavas paikkonnas toimuks folklooriliikumise kvalitatiivne muutus. Projektiga soovime leida ja mõjutada inimesi, kellest sõltub paikkondlike eripärade alahoidmine, kes seovad kohalikke folkloorikogukondi ja seisavad piirkondlike huvide eest. 

Eesti Folkloorinõukogu projektipartner kuraatorite võrgustiku arendamises on Domus Dorpatensis Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus.

Projektijuht ja kontakt: Laura Liinat (laura@folkloorinoukogu.ee)Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. 

Üheskoos rohelise, tugeva ja kaasava Euroopa eest!