Eesti vähemusrahvuste töörühm

 2014. aastal loodud vähemusrahvuste töörühm lähtub oma tegevuses valdkondlikust arengukavast „Lõimuv Eesti 2020“. Vähemusrahvuste töörühm annab oma panuse lõimumiseks, aitab kaasa Eestis sidusa ja tolerantse ühiskonna kujunemisele, et erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed osaleksid aktiivselt ühiskonnaelus ning jagaksid demokraatlikke väärtusi.

Töörühma liikmed on ingerisoome, eesti, mari, tšuvaši, udmurdi, ersa, mokša, moldovarumeenia, vene ja eesti kogukondade esindajad.

Töörühm innustab vähemusrahvusi tegelema oma päritolumaa pärimuskultuuriga ning aitab luua tingimusi ja võimalusi loomulikuks lõimumiseks koostöös eesti kogukondadega. Senine kogemus näitab, et eesti kultuuriruumi tundmine, koostöö eesti kogukondadega ning enese selle osana tunnetamine on vähene.

Töörühm kaasab vähemusrahvusi pärimuskultuuriliikumisse, korraldades pärimuslikke koolitusi eelkõige seltside ja organisatsioonide juhtidele, ühiseid tähtpäevade tähistamisi ning teisi tegevusi kõigile sihtrühmadele (nt Maskide Festival, Kultuuriruumi Rikkus, Vanalinna Päevad, Päritud Väärtuste Ööpäev jpt).

Töökeel on valdavalt eesti keel, kasutatakse ka oma emakeelt.

Töörühm leiab järjest uusi ja edukaimaid võimalusi, et:

• innustada ja võimaldada vähemusrahvustel suhtlemist eesti keeles ja eesti kultuuriruumis;

• kaasata tegevustesse laiemat sihtrühma ja pereliikmeid, eriti lapsi ja noori;

• teha teavitustööd vähemusrahvuste seltside võrgustikust uute võimalike sihtrühmade, sh uussisserändajate hulgas.

Peamised koostööpartnerid: Integratsiooni SA, Eestimaa Rahvuste Ühendus, Eesti Vabaõhumuuseumi Paljurahvuselise Eesti Keskus, Eesti Mordva Selts, Tallinna Rahvaülikool.

 

Lyudmila Yamurzina

vähemusrahvuste töörühma juht

vahemusrahvused@folkloorinoukogu.ee

Eesti Folkloorinõukogu