KULL, LÄTS, MATS JA TEISED EHK LIGI 3000 VANA JA UUEMAT LASTEMÄNGU UKAUKAS

top feature image

KULL, LÄTS, MATS JA TEISED EHK LIGI 3000 VANA JA UUEMAT LASTEMÄNGU UKAUKAS

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi lastemängude andmebaas Ukauka sisaldab hetkel umbes 3000 mängukirjeldust 20. sajandi algusest tänapäevani. Ukauka eesmärgiks on tuua mängud kui muutuv ja elav rahvaluuležanr laiema kasutajaskonnani – kutsuda mängima ja anda ülevaade mängupärimuse muutumisest.

Mängupärimus muutub, tekib uusi mänge, üha rohkem mängitakse elektrooniliste vahendite abil ja üks osa mitmeid põlvkondi au sees peetud mängudest ununevad. Siiski olid suur osa tänaseni jõudnud Eesti mänge, nagu kull, mädamuna, trihvaa ehk uka-uka, pimesikk, laevade pommitamine jt, tuntud juba 20. sajandi alguses. Mängud toetavad lapse arengu erinevaid külgi, olles lapseea tegevusena vajalikud.

Hea teada!
  • Andmebaasi koostamisel on püütud arvestada nii nooremas eas mängijate kui uurijate huvidega. Mängud on esitatud nii kontekstisidusalt kui võimalik, seostades mängukirjelduse konkreetse kirjutaja, aja ja kohaga, et seda saaks kasutada mitmetes erinevates uurimistöödes. Ka on mängud jagatud tüüpidesse ja liikidesse.
  • Koostamisel on silmas peetud seda, et mängude näiteid oleks eri kohtadest ja ajastutest. Kuigi mängutekste koguti juba Jakob Hurda rahvaluule kogumiskampaania käigus, on suur osa mängukirjeldusi laste endi poolt kirja pandud hiljem.
  • Kirjeldused jagunevad kogudesse, milleks on näiteks Mall Hiiemäe koostatud veebiväljaanne „1001 mängu aastast 1935“, 1992. ja 2007. aasta lastepärimuse võistluste ja Walter Andersoni lastelaulude kogu.
  • Mänguõpetuste juurde on lisatud jooniseid, illustratsioone ja fotosid.
  • Andmebaas esitab ka valiku mängimisega seotud lapsepõlvemälestustest ja mängualguse- ehk liisusalmidest. Eraldi lehele on koondatud jõulu- ja uusaastamängud.
  • Tekstid on paremaks arusaadavuseks kergelt toimetatud, kuid laste algupärane keelekasutus on säilitatud.
  • Üleskirjutajate nimede, eriti laste nimede avaldamisel, juhindutakse andme- ja isikukaitseseadustest.
Ukauka kasutamine – mida ja kuidas saab otsida?

Andmebaasist on kõige hõlpsam ainest leida paremal üleval olevat otsingut kasutades. Edaspidi see täiustub, praegu tuleb otsingut tehes proovida erinevaid päringutüüpe, vajutades otsingulahtrist paremal olevale kolme punkti märgile.

Otsida saab nii mängutüübi (nt mädamuna), mänguliikide (nt pallimäng), tegevuse (nt hüppamine), tegevusvahendi (nt hüppenöör), maakonna järgi, aga ka koguja ja mängukirjutaja nime, paikkonna, kihelkonna, kooli, üleskirjutamise aasta järgi, samuti vabasõna otsinguna.

Valides menüüribalt „Otsi siltide ehk märksõnade järgi“ avaneb märksõnade pilv. Klikitavad kohaandmed on tekstide all, klikkides koguja nimele, saab tutvuda ühe koguja kõikide mängudega. Eraldi saab sirvida ka kogusid.

Arvesta sellega!

Otsimisel leiab ühest mängust mitmeid eri variante. Nii on läbi aegade populaarseimast kullimängust näiteks 83 mängukirjeldust. Vajutades sildile „kull“ ning tulemusi sirvides võib märgata eri kulliliike (kükikull, puukull, pallikull) ning seda, et mängu tunti eri paikkondades ja eri aegadel erinevate nimetuste all (nt läts, lets, mats, kula, kirp, pedi, käpp, laapa).

Kui on soovi otsida just oma kodukoha kullimänge, tuleb avada menüüriba „Sirvi kõiki andmebaasikirjeid“, seejärel „Otsi ühikute“ lingile vajutades valida avanevalt vormilt soovitud väli, näiteks kihelkond. Hetkel saab mänge välja printida ühekaupa, iga kirjelduse juurest leiab printimisnupu.

Kas kuskil leidub veel mänge?

Andmebaasi on jõudnud hetkel vaid väike osa Eesti Rahvaluule Arhiivis leiduvatest mängukirjeldustest ja joonistest. Ainuüksi juba nimetatud kullimängust leidub kartoteegis umbes 400 üleskirjutust, teist samapalju aga hoidlates paiknevates originaalköidetes ja -salvestustel. Kuigi andmebaas täieneb jooksvalt, tuleb põhjalikuma uurimishuvi korral tulla arhiivi.

Kas tohin kirjeid kasutada?

Kõik andmebaasi kirjed on avalikud ning vabalt kasutatavad, mälestustele kehtivad autoriõigused ning nende kasutamine tuleb eelnevalt kokku leppida. Kui on vajadus suurema andmebaasi tekstikogumi järele, palume ühendust võtta Eesti Rahvaluule Arhiiviga. Tekstide avaldamisel tuleb kindlasti lisada arhiiviviide, selle leiab täisviite lahtrist.

Milliseid täiendusi on tulemas?

Ukauka on tehnilises uuendamisjärgus, kavas on lisada jooniseid ja hõlbustada otsingut. Juurde ootame ka lapsepõlvemälestusi ja eri aegadest pärinevaid mängukirjeldusi. Edaspidi on kavas keskenduda nõukogude ajal mängitud mängudele ja lapsepõlvekogemustele. Uuenduste läbiviimiseks on väga oodatud ka kasutajate tagasiside.

Comments are closed.