OLEME ÕNNELIKUD, ET MEIEGA ON FOLKLOORIKURAATORID

top feature image

OLEME ÕNNELIKUD, ET MEIEGA ON FOLKLOORIKURAATORID

Ongi saanud punkti meie aastane folkloorikuraatorite võrgustiku arendamise projekt. Tänu Aktiivsete Kodanike Fondi toetusele oli meil võimalik seada fookus neile, kellest sõltub paikkondlike eripärade alalhoidmine, kes seovad kohalikke folkloorikogukondi ja seisavad piirkondlike huvide eest.

Miks seda kõike vaja oli?

Tänane kultuurirahastus ja regionaalpoliitika on mõnevõrra heitlik, mistõttu nägime Eesti Folkloorinõukogus, et ainus viis pärimuskultuuri jätkusuutlikkuse tõstmiseks on võimestada kohalikke kogukondi, kes ise enda paikkonna elu suunata saavad. Seetõttu oli vajalik, et saime projektiga luua võimalusi kuraatorite võrgustiku süsteemseks ja järjepidevaks toetamiseks ja arendamiseks. Kogu käidud teekond andis meie büroole ja juhatusele tervikpildi kuraatorite arenguvajadustest, hetkeolukorrast ning suunistest, kuidas tulevikus edasi liikuda.

Mida me saavutasime?
 • Kuraatoritest ja büroost on tekkinud ühtne meeskond, kes tegutseb ühiste eesmärkide elluviimise nimel ja üksteist toetades.
 • Kasvanud on kuraatorite motivatsioon olla võrgustiku liikmed – tänu sellele on loodud ja kasvanud ka kohalikud võrgustikud. Projekti alguses peetud arenguvestluste tulemusena selgus, et kuraatorid ei jaksa tegutseda üksi ja vajavad enda ümber 6-7liikmelist tuumikut. Tänu projekti tegevustele on loodud arusaam, kuidas seda tuumikut luua, üles ehitada ja millised on eeldused, et struktuur oleks jätkusuutlikult toimiv. Tänaseks oleme suutnud kasvatada enamikes maakondades kuraatorite arvu sedavõrd, et igaühe ümber on väike seltskond neid inimesi, kellega ühiselt kohalikke eesmärke ellu viia.
 • Regulaarne koolitamine ja nõustamine on aidanud paremini nii ennast kui kogukondi juhtida ja orienteeruda vabatahtlike võrgustike maailmas. Samuti on tänu projektile igal piirkonnal tekkinud oma konkreetsemad tegevused ja eesmärgid, millega edasi liikuda.

Aga mitte kõik ei ole läinud lepase reega – edusammude kõrval on pakkunud väljakutset pärimusvõrgustike loomise võimalus linnakeskkonnas, kus inimesed ei tunne sügavat paikkondlikku seotust ja neil on oma huvipõhised kogukonnad olemas, millesse nad juba panustavad. Selle teemaga soovime edaspidi eraldi edasi minna.

Kogu projekti tegevused numbrites
 • Toimus 10 virtuaalset ja 3 kahepäevast koolitust.
 • Toimus 12 infotundi / kohvihommikut kuraatoritele. Virtuaalsetele koolitusampsudele järgnenud koosolekud olid projekti lõpule lähenedes aina enam see koht, kus folkloorikuraatorid jagasid oma võrgustike kohtumistega seotud kogemusi ja said seeläbi üksteiselt õppida. Sellist mõttevahetust peavad 84,6% kuraatoritest väga vajalikuks ja 15,4% pigem vajalikuks.
 • Viisime läbi arengu- / koostöövestlusi 15 kuraatoriga, st igast maakonnast ühega. Kõikidest neist joonistus välja, et selliseid üks ühele läbirääkimisi on vaja iga-aastaselt teha, et sõnastada iga kuraatori jaoks möödunud perioodi kordaminekud ja leppida kokku uue hooaja eesmärkides. Arenguvestlusi pidas 62,5% kuraatoritest väga vajalikuks ja 37,5% pigem vajalikuks.
 • Folkloorikuraatorite võrgustikuga liitus 17 uut kuraatorit. Üks folkloorikuraator vahetas tegutsemispiirkonda ja kaks kuraatorit soovisid pärast mõneaastast pausi taas naasta kohaliku tuumiku tegemistesse. Lisaks olid kaasatud veel kuus inimest maakondadest lisajõuna, kes toetasid piirkonnas üksinda tegutsevaid kuraatoreid või asendasid hetkel isiklikel põhjustel eemal olevaid kuraatoreid. Hetkel moodustavad kuraatorite võrgustiku 35 inimest.
  • 67% projektis osalenud kuraatoritest on öelnud, et tänu projektile on neil selgem arusaam folkloorikuraatori rollist ja Eesti Folkloorinõukogu ootustest neile. Ülejäänud 33% on kas oma tegevustega alles päris alguses ja ei oska hinnangut anda või on sellest juba varem aru saanud.
 • Toimus 15 maakondlikku pärimushuviliste kokkusaamist, kokku 11 maakonnas.
  • Kokku osales kohtumistel 232 inimest.
  • 91,7% kuraatoritest on pidanud kohalike võrgustike kohtumisi väga vajalikuks, 8,3% pigem vajalikuks. Kokkusaamised on andnud kuraatoritele parema pildi neist, kes tahavad kaasa lüüa maakondliku pärimuse korraldamisel ja millised on nende ootused ka kuraatoritele.
  • Maakondlike kokkusaamiste tulemusena on sündinud idee vähemalt kuue ürituse algatamiseks ja elluviimiseks.
  • Maakondlikud kokkusaamised on tekitanud huvi ka teistes valdkondlikes vabaühendustes ning oleme tegutsemas suunal, kuidas kohalikud võrgustikud saaksid aidata kaasa ka sarnaste väärtustega teiste organisatsioonide tegemistele.

Folkloorikuraatorid on kogu projekti vältel toetanud kogukondade teket ning motiveerinud inimesi erinevate ettevõtmise kaudu aktiivsemalt ühiskonnas kaasa lööma. See kõik mõjutab ka kohalikku kultuuri ja kogukonna arengut positiivses ja üksteist arvestavamas suunas. Nagu üks folkloorikuraatoreist mainis: „On oluline, et hakatakse tajuma ühistegevuses peituvat jõudu.“

Comments are closed.

Post navigation

  Next Post :